ILANZ
Praktijk voor
● Kinder- en jeugdpsychiatrie
● Psychotherapie voor volwassenen
● Partnerrelatietherapie
● Gezinstherapie
 Home
Kinder- en jeugdpsychiatrie
 
"Mijn kind zit niet lekker in zijn vel. Hij is veel stiller en slaapt opeens slecht. Ik heb alles al geprobeerd maar hij wil niet praten. Zou het komen doordat oma pas geleden is overleden, of zou er iets anders aan de hand zijn? Ik weet het niet meer."

Herkent u dit verhaal dan kunt u zich aanmelden bij ILANZ, praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie.

Voor wie bestemd
  
ILANZ is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar met problemen, waarbij professionele hulp nodig is of waarbij klachten zouden kunnen wijzen op psychiatrische problematiek.

Men kan hierbij denken aan:
● depressieve klachten
● angstklachten
● klachten na een traumatische gebeurtenis
● klachten bij rouwverwerking
● problemen met het omgaan van ziekte in het gezin
● problemen na een scheiding
● identiteitsproblematiek
● problemen door faalangst en onzekerheid.

Dit is een kleine opsomming van problemen die kunnen bestaan bij kinderen en jongeren.

Bij kinderen komen klachten vaak tot uiting in het gedrag: bijvoorbeeld niet meer kunnen slapen, zich terugtrekken of juist heel druk gedrag. Soms is het onduidelijk welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Traumatische ervaringen kunnen bijvoorbeeld tot gedragsverandering leiden. Door het plotselinge verlies van een ouder kan een kind onzeker worden en slechter gaan functioneren. Door een scheiding kan een kind opeens onhandelbaar gedrag gaan vertonen. Een kind dat gepest wordt kan ]zich faalangstig gaan gedragen, een ander kind zal juist gaan terugpesten. Elk kind zal op zijn eigen manier reageren, want geen kind is hetzelfde.
  
Werkwijze
  
De aanmelding geschiedt telefonisch. Zowel verwijzer als ouders kunnen een kind of jongere aanmelden. Wel is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. In het telefonisch aanmeldingsgesprek wordt bekeken of een intakegesprek bij de kinder- en jeugdpsychiater zal plaatsvinden. In het intakegesprek wordt uitgebreid stilgestaan bij de reden van komst en de hulpvraag. Na het intakegesprek kan verder onderzoek en behandeling volgen.
  
Onderzoek
  
Een onderzoek bestaat doorgaans uit het afnemen van de ontwikkelingsgeschiedenis. Tevens kan er een  intelligentieonderzoek (extra informatie), psychologisch- en/of psychiatrisch onderzoek en een gezinsonderzoek worden verricht.
Om een goed beeld te krijgen van het kind of de jongere is het nodig om samen met ouders de ontwikkelingsgeschiedenis door te nemen. In het onderzoek wordt het kind of de jongere onderzocht door middel van spelen en gesprekken. Voor het gezinsonderzoek kunnen verschillende gezinsleden worden uitgenodigd. De onderzoeksfase wordt afgesloten met het adviesgesprek, waarin conclusie en aanbevelingen voor de verdere aanpak worden besproken. Soms wordt na de onderzoeksfase behandeling bij ILANZ geadviseerd.
 
  
Behandeling
  
De behandelwijze bestaat uit verschillende behandel- methoden. Er wordt een combinatie van individuele psychotherapie, gedragstherapie, speltherapie, cognitieve therapie, steunende structurerende therapie en EMDR toegepast. Bij kinderen zal het spel op de voorgrond staan.

Bij jongeren zal de therapie meer gericht zijn op het voeren van gesprekken. Het accent zal bij elke individuele behandeling anders liggen. De aanpak kan gericht zijn op het heden, maar ook op het verwerken van ervaringen uit het verleden, die van invloed zijn op het hier en nu. Er wordt niet alleen gekeken naar de problemen, maar juist ook de sterke kanten van het kind of jongere zullen zoveel mogelijk worden bekrachtigd. De duur en frequentie van de behandeling worden mede bepaald door de leeftijd van het kind/jongere en de ernst en de aard van de klachten.

Tijdens de behandeling zullen evaluatiemomenten plaatsvinden om te kijken of de van te voren opgestelde doelen bereikt zijn of bijgesteld moeten worden.

Naast deze individuele therapie kan gezinstherapie soms nodig zijn.
 
Visie
  
Er wordt gewerkt vanuit de visie dat elk kind of jongere uniek is en reageert op zijn eigen manier op problemen. Dit vraagt elke keer weer om een andere aanpak. Naast de problematiek waarvoor hij is aangemeld heeft ieder kind ook zijn specifieke sterke kanten. In de individuele therapie wordt ook aan deze aspecten aandacht besteed. Een kind of jongere kan niet los gezien worden van de omgeving. Ouders spelen daarin veelal de belangrijkste rol. Zij kennen hun kind het beste en zijn daarom nodig voor een goed verloop van de therapie.
  
Aanmelding
  
Aanmelding geschiedt telefonisch via het nummer 070-3694282. Soms kunt u niet direct telefonisch te woord worden gestaan. Dan wordt u verzocht om naam en telefoonnummer achter te laten. In dit aanmeldingsgesprek wordt bepaald of er een intakegesprek plaats zal vinden.
  
 
 Home

Praktijk ILANZ Populierendreef 299 2272 RG Voorburg 070-3694282